Tipobet - Tipobet Giriş Adresi - Tipobet Bahis Sitesi

pin-up bahis sitesi Havale sistemi için hem bahis severin hem de bahis sitesinin aynı banka üzerinde hesabının olması gerekmektedir. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluk oyu sayılır. Maliye branşı personel bulunmaması halinde bağlı olunan üst birlikten veya en yakın birlikten istekte bulunulur. 9) Eğitim merkezlerinden; emekli personel dernek/devre grupları için belirlenen toplu tahsis dönemleri ile boş kapasite bulunan dönemler hariç sadece hak sahipleri ve iradi hak sahipleri ile bunların refakatinde olmak şartıyla Yönergede belirtilen aile fertleri istifade edebilir. Bu kişilerden, kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır. MADDE 11 - (1) Personelin günübirlik giriş kartı sahibi aile fertleri ve müstafi personel günübirlik giriş kartları ile Yönergede belirlenecek esaslar doğrultusunda tesislere günübirlik giriş yapabilirler. Özel eğitim merkezi komutanlıkları başta olmak üzere tesislerde görevli personel Yönergede belirlenecek şekilde iklim şartlarına ve tesisin özelliklerine uygun standart sivil kıyafet giyebilirler. 2) Eğitim merkezlerinin bu kapsamda hesaplayacakları hazine payları takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine Yönergede gösterilen "Aylık Gayrisafi Hasılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim" ile bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır.

MADDE 14 - (1) Eğitim merkezlerinin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri en geç takip eden ayın yirmisine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. 3) Eğitim merkezlerince, aylık gayrisafi hasılattan hazine payı olarak hesaplanıp yatırılan tutarlar, ilgili muhasebe kayıtlarına ayrı hesaplarda takip edilecek şekilde kaydedilir. İdari denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, yılda en az üç defa icra edilecek idari denetlemelere ilişkin sonuçlar, tesisin bağlı olduğu birlik komutanlığına ve yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir. Jandarma Genel Komutanlığınca gerekli görülmesi halinde özel eğitim merkezi komutanlıklarının denetimi için oluşturulan idari denetleme kurulu, bulundukları illerdeki birliklerden de teşkil edilebilir. Eğitim merkezlerinde müdürlük görevini eğitim merkezi komutanı icra eder. MADDE 13 - (1) 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen vardiya yatakhaneleri, gazinolar, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri niteliğini haiz sosyal tesisler ile bunların müştemilatı kurumlar vergisinden muaftır. 926 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken; 6756 sayılı Kanunun 107 nci maddesi gereğince Sağlık Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subay ve astsubaylar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 349 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki personel, 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığına naklen atanan muvazzaf subaylar ile bunların eş, anne, baba ve Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri tesislerden yararlanma hakkı bulunan hak sahibi kişi statüsünde kabul edilir.

Tesislerin bağlı olduğu komutanlıklarca bir yıl için görevlendirilecek idari denetleme kurulu, söz konusu tesislerde görevli personelin dışında olacak şekilde; biri maliye branşına mensup, biri subay üye olmak üzere asgari üç personelden oluşturulur. MADDE 9 - (1) Tesislerde hizmet ünitelerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte olacak şekilde; daha önce tesislerde başarıyla görev yapmış ve tesislere yönelik kurslara katılmış olanlar ile istekli olanlar öncelikli olmak üzere Jandarma personeli, ücretleri tesis gelirlerinden karşılanmak üzere özel hukuk hükümlerine göre temin edilen personel, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre aday çırak ve beceri eğitimi öğrencisi çalıştırılabilir. 10) Özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinden ayrı ayrı olacak şekilde bir sezonda yalnızca bir dönem istifade edilmesi esastır. 2) Tesis müdürü, tesisten yararlananların memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması ile tesisin etkin ve verimli şekilde işletilerek modern hale getirilmesini sağlayacak güçlü bir mali yapının oluşmasına yönelik tedbirleri almakla, bu hususlarda yönetim kuruluna teklif götürmekle ve yönetim kurulunun alacağı kararları uygulamakla yükümlüdür.

13) Tesislerin otel bölümlerinden muhtelif gerekçelerle daha fazla istifade etmek isteyenlerin talepleri; tesisin kapasitesi, doluluk oranı, mevsimsel şartlar nedeniyle personel hareketliliği de dikkate alınarak tesis müdürünce değerlendirilir. 12) Tesislerin otel bölümleri devamlılık gösterecek şekilde pansiyon/lojman olarak kullanılmaz, otel bölümlerinden aralıksız istifade süresi muvazzaf personel için iki ay, emekli personel için on beş gündür. 6) Tesislere günübirlik giriş yapanların istisnai olarak otel kısımlarından faydalanabilecekleri durumlar Yönergede düzenlenir. 3) Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerden istifadeye yönelik olarak iradi hak sahipliği statüsündeki Jandarma Genel Komutanlığı mensubu uzman jandarma, uzman erbaş ve Devlet memurları ile bunların emeklilerinden, kendileri ve eş, anne ve babaları ile Yönergede kapsamı belirtilen çocuk ve kardeşleri adına istifade aidatı alınır. Ayrıca istifade önceliği hak sahibi personel ve iradi hak sahibi personelde olmak şartıyla eğitim merkezleri haricindeki tesislere günübirlik giriş yapma talebine ilişkin kendisine asıl hak sahibi personel tarafından referans olunan ve talebi uygun görülen kamu personelinden de, kendisi ile eş, anne, baba ve bekar çocukları adına istifade aidatı alınır.

Diğer Yazılar